Dnes je 24. 4. 2024, svátek má Jiří, zítra Marek

O škole, historie

První zmínky o škole v Dyjákovicích se objevují v kronice obce Dyjákovice, a to z let 1768 - 1817. V této době se vyučovalo ve staré budově, která nevyhovovala školním účelům, a tak byla roku 1817 postavena nová škola. Jednalo se o trojtřídní školu. Tato byla roku 1873 zbořena a nákladem obce postavena r. 1874 nová škola. Roku 1881 se stala škola čtyřtřídní a od roku 1889 pětitřídní.

Asi v roce 1928 byla postavena nynější hlavní budova školy, v níž jsou v současné době umístěny třídy 5. - 9. ročníku. Starší budova školy byla postavena na začátku 20. století a jsou v ní umístěny třídy 1. - 4. ročníku.

Další zmínky se objevují až v poválečné době. V době druhé světové války byly ve školní budově ubytováni příslušníci německé armády. Školy byly poškozeny a vykradeny. Po válce bylo zahájeno vyučování 1.9.1945. V poválečné době byl ve škole nedostatek učitelů, v sedmi třídách učili čtyři učitelé. 2.9.1946 byla zřízena újezdní měšťanská škola, obecná škola a pomocná třída.

V padesátých letech byla škola v Dyjákovicích rozdělena na národní školu, střední školu a zvláštní školu. V roce 1953 byl vydán nový školský zákon a byla zřízena jednotná osmiletá střední škola. Prvním ředitelem se stal Alois Hlavinka. 1.9.1957 byla zřízena družina mládeže. Od roku 1958 se vyučovalo ve dvou budovách, ve kterých bylo 14 tříd. Úspěšně se rozvíjela činnost zájmových kroužků.

V šedesátých letech se zvýšil počet tříd na 16. Ředitelem se stává pan Bohumír Svoboda, v roce 1962 pan Antonín Řezáč. V této době se začínají provádět některé stavební úpravy - instalace vodovodu - zdrojem vody byla studna na školním dvoře, výstavba skleníku na školní zahradě, přístavba kotelny a nářaďovny ke skleníku, oprava vedlejší školní budovy - výměna podlah, nátěry oken, dveří, fasáda.

V sedmdesátých letech se snížil počet tříd na 15. Od 1. 10. 1970 se stává ředitelem školy pan Škvor Josef. Pokračují další stavební úpravy hlavní školní budovy - přístavba sociálních zařízení, rekonstrukce elektroinstalace, zavedení vodovodu do všech tříd, výstavba kotelny ústředního topení

V roce 1983 je do funkce ředitele jmenován pan Benedikt František, dochází ke sloučení školy v Dyjákovicích a I. stupně školy ve Velkém Karlově. Pokračuje se v dalších stavebních úpravách hlavní školní budovy.

V roce 1990 se stává ředitelem pan Mgr. Malina Miloslav. V devadesátých letech probíhá oprava fasád obou budov, za provozu školy se mění podlahy ve třídách a na chodbách se pokládá dlažba, oprava tělocvičny, elektroinstalace v kotelně, zvonění, opravy hromosvodů. Podle potřeby se vyměňují radiátory v učebnách na I. a II. stupni.

V roce 2002 nastupuje do funkce ředitele pan Mgr. Štrunc Roman. Za jeho vedení dochází k plynofikaci kotelen na obou budovách, k opravě komínů na budově I. stupně a střechy na budově II. stupně. Je vybudována odpočinková místnost pro děti na I. stupni, modernizována učebna informatiky.

Od 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem. V současné době je ve škole 12 tříd, pracuje v ní 21 pedagogických pracovníků. Škola má velké množství mimoškolních aktivit, organizuje pro své žáky, i pro děti z celé republiky, letní dětský tábor LDT pod Templštýnem (www.zsdyjakovice.cz/ldt). Žáci mají možnost navštěvovat 15 kroužků a školní informační centrum. Ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou je zajištěna ve škole výuka na klavír.

HISTORIE ŠKOLY 2005 - 2023

Ve školním roce 2005/2006 se podařilo díky obětavé práci ředitele školy ve spolupráci s obecním úřadem v Dyjákovicích sehnat peněžní prostředky na opravu sociálního zařízení na obou budovách, která proběhla v letních měsících.

I v letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu. 25. října 2005 byl za účasti českých a rakouských dětí, zástupců obcí Dyjákovice a Wulzeshofen, vysazen před školou strom přátelství, který darovala škole obec Wulzeshofen.

Od 1. 1. 2006 pracuje při naší škole Rada školy, která sestává se zástupců rodičů, obce a školy, jejíž úkolem je napomáhat dění ve škole.

Od 1. 9. 2007 se postupně přechází na výuku podle nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V průběhu školního roku 2014/2015 začala rekonstrukce budovy II. stupně. Postupně byla vyměněna všechna okna, nové vstupní dveře a byla zateplena budova s fasádou. Výuka probíhala v průběhu celé rekonstrukce. K opravě střechy došlo ve školním roce 2018/2019.

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „Pojďme se dotknout ICT“, který byl dotován z fondů EU. Součástí projektu bylo vybavení školy dotykovými notebooky, na kterých se všichni učitelé učili pracovat a následně je využívat ve výuce.

Z důvodu malého zájmu ze strany rodičů o činnost ve Sdružení rodičů došlo po domluvě zástupců rodičů a vedení školy k zániku této organizace.

Koncem školního roku 2016/2017 dochází také konečně k rekonstrukci budovy I. stupně, byla vyměněna všechna okna, vstupní dveře a zateplená fasáda.

V průběhu školního roku 2019/2020 došlo k závažné události – celosvětové epidemii koronaviru. Školy byly z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví uzavřeny ze dne na den, a to od 11. března 2020.

I naše škola stála před novou situací, se kterou se musela vypořádat. Přešlo se na tzv. distanční výuku – děti zůstaly doma a byly vyučovány prostřednictvím internetu. Učitelé přešli na nový typ výuky, se kterou neměli žádné zkušenosti. K výuce využívali počítače, telefony, různé programy, které byly k dispozici na internetu, organizovali videokonference.

Zhoršená epidemiologická situace pokračovala i v dalším školním roce. Když se žáci postupně vrátili do školy, přešlo se na tzv. rotační výuku. Tradiční způsob výuky byl opět zahájen 10. 5. 2021.

12. ledna 2021 nečekaně zemřel pan ředitel Mgr. Roman Štrunc. Vedl školu 18 let. Je jeho zásluhou, že škola v červnu 2021 obdržela ocenění od Národního pedagogického institutu ČR „Vedeme školu strategicky“.

Byl vyhlášen konkurz na nového ředitele školy a od 1. srpna 2021 nastoupil do této funkce pan Mgr. Lubomír Fiala.

Od školního roku 2020/21 na škole pracuje školní speciální pedagog Mgr. Dagmar Mikešová, která zajišťuje pro žáky předmět speciální pedagogické péče, intervenci a reedukaci, úzce spolupracuje s učiteli a rodiči.

 V říjnu 2020 byla zahájena výstavba multifunkčního hřiště za budovou II. stupně. Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj s celkovými náklady cca 5,5 mil Kč.

Hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy a k provozování sportovních aktivit nejen pro žáky místní základní školy, ale slouží také široké veřejnosti všech věkových kategorií k aktivnímu odpočinku, především k hraní míčových her, jako jsou tenis, malá kopaná, basketbal, volejbal, házená, nohejbal, florbal, streetbal apod.

Od 1. září 2022 dochází ke změně ŠVP, povinně se zařazuje výuka plavání pro žáky 3. a 4. třídy. Na školní zahradě byla zřízena venkovní učebna, kde se mohou žáci věnovat výuce na čerstvém vzduchu bez použití elektronických médií, se kterými se setkávají nejen ve škole, ale především doma, a u kterých někteří tráví celý svůj volný čas. Cílem není jen posilovat jejich imunitní systém a snižovat náchylnost k nemocem, ale pobyt na čerstvém vzduchu působí proti stresu a depresím.

Od 1. září 2023 se žáci vzdělávají podle nového Školního vzdělávacího programu, kde dochází k zásadním změnám. Od 3. ročníku se začíná s výukou angličtiny jako prvního cizího jazyka, nová informatika se vyučuje od 4. třídy, která se mimo jiné zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení.

Od tohoto školního roku znovu začíná pracovat Sdružení rodičů, které bylo nově založeno v srpnu 2023.

webdesign: Synetix
©2019-2024 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace