Dnes je 6. 6. 2023, svátek má Norbert, zítra Iveta, Slavoj

Zápis do 1. třídy

1. Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne na naší škole dne 12. 4. 2023.

Zápis se uskuteční ve středu 12. dubna 2023 od 13.00 hod. za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce.

Rodiče žáků, kteří chtějí zapsat dítě do naší školy, prosíme o přihlášení dítěte k zápisu od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy: www.zsdyjakovice.cz v sekci „Zápis do 1. třídy“. Přihlášku můžete doručit elektronicky na e-mail: skola@zsdyjakovice.cz nebo osobně do 31. 3. 2023 do ředitelny ZŠ Dyjákovice.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách 1. stupně na pracovišti školy, tj. ZŠ Dyjákovice 236.

Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); průkaz zdravotní pojišťovny dítěte; rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno; popř. originál vyplněné přihlášky (v případě, že jste kopii zaslali do 31. 3. 2023 emailem). Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2017 až 31. 12. 2017 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět dostavit k zápisu.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena 1 první třída s maximálním počtem 28 žáků:

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně až čtvrtého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu.

4. Průběh zápisu

Zápis se uskuteční ve třídách 1. stupně na pracovišti školy ZŠ Dyjákovice 236.

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální - zákonný zástupce odevzdá (pokud už tak neučinil do 31. 3. 2023) vyplněnou přihlášku, kterou nalezne na webových stránkách školy v období před zápisem. U zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje údaje na přihlášce. Případně sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby, zdravotní omezení atd.)

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, zaškrtnou v přihlášce žádost o odklad. Tu následně vytisknou a podepíší. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo pediatra (viz informace k odkladům). Žádost o odklad spolu s doporučujícími vyjádřeními může zákonný zástupce doručit do školy i poštou nebo osobně nebo datovou schránkou.

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 30 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, správná výslovnost atd.)

Výsledky zápisu budou zveřejněny 14. 4. 2023 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích obou pracovišť školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, ale rodiče si jej vyzvednou osobně nejpozději do 30. 4. 2023 v ředitelně školy od 8 - 10 hodin.

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

 

webdesign: Synetix
©2019-2023 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace