Dnes je 21. 5. 2024, svátek má Monika, zítra Emil

Partnerská základní škola v Laa/Wulzeshofenu v Rakousku

Škola se nachází v ulici Hauptstraße 53. Byla postavena roku 1911 za starosty Josefa Pallierera. Ředitelem v té době byl Franz Macho. Roku 1990 byla škola renovována. V přízemí se nachází třída, tělocvična, ředitelna a sborovna. V 1. patře jsou dvě třídy a učebna hudební výchovy.

Jak začalo naše přátelství?

Navázání přátelství s rakouskou školou Wulzeshofen začalo v březnu 2004, kdy se sešli představitelé obcí a škol Wulzeshofen a Dyjákovice na společném setkání v rakouské škole a domluvili se předběžně na okruzích spolupráce. První společná akce obou škol se uskutečnila v neděli 26. června, kdy se žáci naší školy, představitelé obce a zástupci rodičů zúčastnili školní slavnosti, kterou pořádala škola ve Wulzeshofenu. Školní slavnost byla zahájena slavnostními projevy a vystoupeními, které si připravily děti obou škol. Děti z naší školy předaly rakouským dětem drobné dárky z keramiky, které samy vyrobily. Poté následovalo sportovně naučné odpoledne. Na závěr školní slavnosti byly předány rakouskou stranou drobné dárky všem účastníkům slavnosti. Školní slavnost proběhla ve velmi přátelském duchu.

Ve školním roce 2005 - 2006 úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu. Začalo již v září společným putováním na rakouský Schatzberg. Děti z Dyjákovic putovaly ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno pohoštění a sportovní dopoledne. Na závěr byly naše děti odvezeny traktorem ke státní hranici a odtud putovaly pěšky do školy.

21. 10. 2005 byl za účasti českých dětí, zástupců obcí Dyjákovice a Wulzeshofen vysazen před školou strom přátelství, který darovala škole obec Wulzeshofen. 16. 12. 2005 byl tento strom vánočně ozdoben a proběhlo zde setkání dětí z obou škol zástupců škol a obou obcí. Rakouská strana přivezla s sebou dechovou hudbu, která zahrála u stromu vánoční písně. Česká strana připravila pro všechny zúčastněné občerstvení. I přes nepřízeň počasí akce proběhla zdárně. Další společnou akcí bylo setkání obou škol 9. 5. 2006 v Dyjákovicích. Tento den je vyhlášen Dnem Evropy. Děti z Wulzeshofenu se účastnily v dopoledních hodinách vyučování v české škole. Odpoledne bylo slavnostně zahájeno vystoupením a zdravicemi hostů, poté byly pro ně připraveny hry, soutěže a zábavné atrakce. Na závěr sehrály děti obou škol sportovní utkání ve vybíjené.

Všechny akce, které proběhly, byly velmi zdařilé, na jejich pořádání se podíleli zástupci školy, obce a Sdružení rodičů. Všem za to patří poděkování. Obě obce a školy se domluvily na další spolupráci, která by měla pokračovat po prázdninách. V tomto školním roce se uskutečnil v říjnu společný „ Wandertag“ – děti z obou škol se opět sešly na státní hranici. V letošním roce byla pro ně připravena projížďka obcí Wulzeshofen a občerstvení.

Školní rok 2005/2006

Také v tomto školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu.

Začalo již v září společným putováním na rakouský Schatzberg. Děti z Dyjákovic putovali ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno pohoštění a sportovní dopoledne. Na závěr byly naše děti odvezeny traktorem ke státní hranici a odtud putovaly pěšky do školy.

21. 10. 2005 byl za účasti českých dětí, zástupců obcí Dyjákovice a Wulzeshofen vysazen před školou strom přátelství, který darovala škole obec Wulzeshofen. 16. 12. 2005 byl tento strom vánočně ozdoben a proběhlo zde setkání dětí z obou škol zástupců škol a obou obcí. Rakouská strana přivezla s sebou dechovou hudbu, která zahrála u stromu vánoční písně. Česká strana připravila pro všechny zúčastněné občerstvení. I přes nepřízeň počasí akce proběhla zdárně.

Další společnou akcí bylo setkání obou škol 9. 5. 2006 v Dyjákovicích. Tento den je vyhlášen Dnem Evropy. Děti z Wulzeshofenu se účastnily v dopoledních hodinách vyučování v české škole. Odpoledne bylo slavnostně zahájeno vystoupením a zdravicemi hostů, poté byly pro ně připraveny hry, soutěže a zábavné atrakce. Na závěr sehrály děti obou škol sportovní utkání ve vybíjené.

Všechny akce, které proběhly, byly velmi zdařilé, na jejich pořádání se podíleli zástupci školy, obce a Sdružení rodičů. Všem za to patří poděkování. Obě obce a školy se domluvily na další spolupráci, která by měla pokračovat po prázdninách. 

Školní rok 2006/2007

22. 5. 2007 proběhl společný Den dětí na sportovním hřišti v Dyjákovicích. Den byl zaměřený na environmentální výchovu a děti z obou škol strávily příjemné dopoledne při různých soutěžích a sportovních hrách.

Školní rok 2007/2008

I v tomto školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu.

 V září žáci společně putovali opět na rakouský Schatzberg. Děti z Dyjákovic došli ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Po občerstvení děti společně ve skupinách vyráběly draky a po výrobě draků je pomocí nafukovacích balónků pouštěly. Poté děti putovaly zpět domů.

V pátek 14. 3. 2008 proběhl společný den ve škole v Dyjákovicích, zaměřený na blížící se jaro a velikonoční svátky. Děti z Dyjákovic přivítaly rakouské děti německy hranou pohádkou Brémští muzikanti. Pak se rozdělily do skupinek a plnily úkoly v jednotlivých třídách – poznávání rostlin, zvířat a jejich mláďat, zamýšlely se nad ochranou přírody, skládaly puzzle, zpívaly a tancovaly, vyráběly výrobky k Velikonocím. Setkání bylo zakončeno společným obědem.

Školní rok 2008/2009

V letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu.

11. 12. 2008 jsme navštívili rakouskou školu, kde jsme společně s rakouskými dětmi strávili den zaměřený na vánoční tradice. Děti byly po slavnostním zahájení a programu rozděleny do skupin a vyráběly různé výrobky s vánoční tématikou. Po splnění úkolů jsme byli na společném obědě a poté jsme odjeli domů.

15. 5. 2009 nás navštívily rakouské děti a společně jsme strávili den zaměřený na dopravní výchovu, zpočátku nám nepřálo počasí, takže většinu disciplín plnily děti ve školní budově. Ale na závěr se vyčasilo a děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na kole na školním hřišti. Obě akce byly velmi zdařilé a vedení obou škol se domluvilo na další spolupráci, která by měla pokračovat v příštím školním roce.

Školní rok 2009/2010

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s rakouskou školou. Z důvodu chřipkové epidemie se rakouská strana neúčastnila akce, kterou jsme naplánovali na prosinec. Akce proběhla pouze za účasti dětí naší školy a mateřské školy pod názvem: „Kdo si hraje, nezlobí.“

V červnu nás rakouská škola pozvala na 1. historickou jízdu traktorem. Akce proběhla v úterý 15. 6. 2010. Děti z Wulzeshofenu přijely s učiteli do Dyjákovic. Vyzvedly nás před školou a společně jsme odjeli do Wulzeshofenu na tzv. Schatzberg, kde děti sbíraly podle mapky přírodniny. Poté jsme odjeli na biostatek, kde nás čekalo občerstvení, a po občerstvení děti sestavily s nasbíraných přírodnin obrazec. Ze statku jsme odjeli do Laa an der Thaya, kde nás přivítal starosta tohoto rakouského města pan Fass, školní inspektor pan Vlaschitz a poslanec Zemského parlamentu. Zde jsme si předali také upomínkové předměty na tuto společnou akci. Poté následovala prohlídka hradu v Laa. Z Laa jsme se vrátili do Wulzeshofenu, kde bylo občerstvení a sportovní program. Kolem půl třetí nás opět rakouští traktoristé odvezli do Dyjákovic.

Společný den se velmi vydařil, děti byly nadšené a přijely domů z mnoha pěknými zážitky. Všem organizátorům akce jsme zaslali děkovný dopis. Doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Školní rok 2010/2011

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s rakouskou školou.

Naši školu navštívily rakouské děti v prosinci a strávily s našimi dětmi netradiční adventní den. Po přivítání rakouských dětí jsme odešli do místního kostela, kde byl pro nás připraven adventní koncert. Po koncertu jsme se setkali u vánočního stromu, který děti ozdobily a starosta obce Wulzeshofen Thomas Gruss spolu s panem ředitelem Mgr. Romanem Štruncem vánoční strom rozsvítili. Poté byly děti rozděleny do skupin a pracovaly ve třídách – vyráběly vánoční ozdoby a společné vánoční stromy přátelství. Na závěr si děti zazpívaly koledy. Po společném obědě jsme se s rakouskými dětmi rozloučili.

V červnu jsme byli pozváni na slavnost stoletého výročí školy ve Wulzeshofenu. Rakouské děti si pro nás připravily muzikál, dále jsme si prohlédli výstavu z historie školy ve Wulzeshofenu a práce dětí rakouské školy. Strávili jsme zde velmi pěkné odpoledne.

Školní rok 2011/2012

Nadále pokračuje naše spolupráce s rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

V tomto školním roce proběhla jedna společná akce v červnu. Naši školu navštívily rakouské děti a strávily společně den ve sportovním duchu. Akce byla zahájena společnými pohybovými tanci a zpěvem. Poté byly děti rozděleny podle barev do smíšených skupin a postupně procházely osmi stanovišti v doprovodu žáků 9. ročníku. Tancovaly s hudbou, běhaly slalom, skákaly s obručemi, závodily na lavičkách, házely na cíl, kreslily na chodník a opékaly špekáčky. Počasí i skvělá organizace přispěly ke zdařilému průběhu akce.

Školní rok 2012/2013

Nadále pokračuje naše spolupráce s rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

V tomto školním roce proběhla jedna společná akce v březnu. Navštívili jsme rakouskou školu. Program byl zaměřen velikonočně. Akce byla zahájena společnými pohybovými tanci a zpěvem. Poté byly děti rozděleny podle barev do smíšených skupin a postupně procházely různými dílnami – malovaly velikonoční vajíčka, vyráběly velikonočního zajíce z marcipánu, připravily si velikonoční svačinku, hrály divadlo „O sněžence“ a soutěžily v družstvech. Akce byla velmi zdařilá, počasí vyšlo a děti navázaly nová přátelství.

Také se sešli ředitelé a učitelé obou škol na dvou schůzkách, na kterých projednali další rozvoj spolupráce. Naše škola požádala o dotační titul na společné vyučování obou škol, které by mělo proběhnout v příštím školním roce.

Školní rok 2013/2014

Nadále pokračuje naše spolupráce s rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

V tomto školním roce proběhl 14 – ti denní projekt s názvem: Společným učením k překonání jazykové bariéry. Na tento projekt jsme získali dotaci z evropských fondů prostřednictvím Fondu malých projektů. Projekt spočíval ve společné výuce žáků 1. – 5. ročníku obou škol. Projektu se zúčastnilo 92 dětí a 14 pedagogických pracovníků. Děti pracovaly ve workshopech a každý den byl věnován jednomu tématu. Důraz byl kladen převážně na dorozumívací schopnosti v obou jazycích – děti mluvily česky i německy. Týden výuky proběhl v české škole a týden v rakouské. Součástí byly také dva výlety – výlet do mlýna ve Slupi a výlet do města Laa an der Thaya

Školní rok 2014/2015

Nadále pokračuje naše spolupráce s rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

Děti I. stupně vyrobily svým rakouským kamarádům vánoční přáníčka a rakouské děti jim poslaly vlastnoručně vyrobený adventní kalendář s vánočními pozdravy.

V červnu uspořádala rakouská škola pro naše děti tzv. Traktorfahrt. Sdružení historických traktorů ve Wulzeshofenu přijelo pro naše děti traktory a odvezlo je do Wulzeshofenu, kde bylo pro ně připraveno dopoledne plné her a soutěží. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Děti si zahrály různé hry, dostaly grilované párky a limonády a plnou tašku sladkostí. Navázaly nové kontakty a zpět byly opět odvezeny traktory.

Školní rok 2015/2016

Nadále pokračuje naše spolupráce s  rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

Omezuje se pouze na jednorázová setkání. V tomto školním roce pozvaly české děti své rakouské kamarády na vánoční setkání. Děti přivítaly své hosty u vánočního stromu přátelství před školou. Zazpívaly si společně koledy, navštívil je čert s Mikulášem a anděly, kteří jim předali drobné dárečky.

V zájmových dílnách si děti vyrobily vánoční svíčky ze včelího vosku, připravily mikulášskou svačinku, zahrály hry s vánoční tématikou, vyrobily společný plakát ze svých rukou – postavu čerta a Mikuláše a zabubnovaly si na bubínky.

Na závěr se všichni sešli společně v herně, zazpívali si koledy a předali drobné dárky. Každá skupina si odnesla svůj plakát čerta s Mikulášem. Vánoční dopoledne se vydařilo a obě školy se domluvily na další spolupráci.

Další společnou akcí měla být školní akademie v Dyjákovicích, na které měly rakouské a české školy společně vystoupit. Rakouské děti ale nepřijely.

Školní rok 2016/2017

Nadále pokračuje naše spolupráce s  rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

V letošním školním roce se měla uskutečnit v měsíci květnu Traktorfahrt. Z důvodu nepříznivého počasí se akce nekonala. Naši školu navštívila paní ředitelka Brigitte Hipfinger s panem starostou z Wulzeshofenu o Vánocích, popřáli nám pěkné Vánoce a úspěšný Nový rok.

Školní rok 2017/2018

Nadále pokračuje naše spolupráce s  rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

V letošním školním roce proběhlo vánoční setkání ve škole ve Wulzeshofenu a v květnu Traktorfahrt a prohlídka bunkru u Dyje, spojená s hrami a poznáváním přírody.

Školní rok 2018/2019

V rámci družební spolupráce naší školy s rakouskou školou VS Wulzeshofen byl schválen FMP  v letošním školním roce projekt s názvem: SPOLEČNÝM PŘÁTELSTVÍM K POZNÁVÁNÍ PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU - KPF – 02 – 100. Projekt je financován z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Proběhl od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019. Cílem projektu bylo poznávání příhraničního regionu, zdokonalování komunikace mezi dětmi a učiteli, navazování nových kontaktů.

V rámci projektu proběhl společný týden výuky ve dnech 20. 5. – 24. 5. 2019.

V pondělí po společném uvítání byly děti rozděleny do skupin, ve kterých společně tvořily mandaly z přírodnin a prošlých potravin. Celé dopoledne probíhalo formou dílen, ve kterých poznávaly a pojmenovávaly historické památky Znojma, hrály pexeso, domino a pracovaly na interaktivní tabuli, tvořily plán města Znojma, vymalovávaly památky, modelovaly hradní klíče a vytvořily vlak s autoportréty. 

Úterý proběhlo formou sportovního dopoledne, kde děti vycházkou poznávaly různé části Dyjákovic. Při šipkované plnily zadané úkoly. Všichni jsme se sešli na fotbalovém hřišti, kde se děti občerstvily a zahrály si různé sportovní hry.

Ve středu jsme se vydali na výlet do Znojma. Děti navštívily znojemské podzemí, projely se výletním vláčkem po historické části Znojma. Příjemným zakončením byl společný oběd v restauraci.

Čtvrtek probíhal v rakouském Loosdorfu. Jednotlivé skupiny absolvovaly různé činnosti. Čarovaly s bylinkami, poznávaly okolí Loosdorfu, skládaly puzzle, navštívily kozí farmu a společně vytvořily plakát s otisky svých rukou.

Závěrečná prezentace proběhla v pátek ve Wulzeshofenu. Po společném zpívání bylo dětem předáno osvědčení o absolvování týdenního projektu. Pěkně prožitý týden si děti zpříjemnily společnými hrami, povídáním a občerstvením.

Školní rok 2019/2020

Vzhledem k uzavření hranic z důvodu epidemie koronaviru nedošlo k žádné společné akci s družební školou.

Školní rok 2020/2021

Vzhledem k uzavření hranic z důvodu epidemie koronaviru nedošlo k žádné společné akci s družební školou. 1. července jsme byli pozváni na školní slavnost do Wulzeshofenu, kde jsme se rozloučili s panem starostou Wulzeshofenu Thomasem Grussem, který odešel do důchodu. Pan starosta pomáhal zajišťovat veškeré společné akce našich škol. Děti ze školy Dyjákovice pro něho vyrobily přání a poděkování, děti ze školy Wulzeshofen připravily pro něho pěkné vystoupení v kostele ve Wulzeshofenu.

Školní rok 2021/2022

Návštěva hradu Staatz, rytířský kodex a glejt rytíře pro děti, občerstvení...
Mločí stezka v Gránicích.
 

Školní rok 2022/2023

Nadále pokračuje naše spolupráce s  rakouskou školou ve Wulzeshofenu.

Žáci 3. a 4. třídy se opět po roce setkali s dětmi z partnerské školy z Wulzeshofenu. Ve středu 24. 5. 2023 společně navštívili pštrosí farmu ve Wetzelsdorfu. Cesta autobusem rychle uběhla a pak se už všichni těšili na společné zážitky.

Na farmě nás přivítali její majitelé, manželé Schwarzovi, kteří nám postupně představili všechna zvířata žijící na farmě. Děti tak mohly obdivovat pštrosy dvouprsté, emu hnědého, nandu pampového, lamy alpaky, nebo si pohladit pštrosí mládě. Kromě těchto velkých nelétavých ptáků chovají na farmě i slepice a křepelky. Velkých zážitkem bylo pro všechny krmení pštrosů a poté hledání jejich vajec. Na konci prohlídky mohly děti ochutnat smaženici z pštrosích vajíček. Kromě spousty nových informací o těchto největších ptácích na světě si žáci odnesli také malý dárek, a to tužku zdobenou pštrosími pery, kterou si sami vyrobili.

Návštěva farmy se všem moc líbila a již teď se těší na další setkání.

webdesign: Synetix
©2019-2024 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace